ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดเชียงใหม่ = Student's Satisfaction toward the Administration of Phrapariyatidham School, General Educationt, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระเกรียงศักดิ์ ธฺมมวิริโย (อินต๊ะมา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1