การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 = A Study of Learner-Centered Education Education Management in Secondary Schools Under Nonthabori Education Service Area 1 /

ผู้แต่ง
พระมหาชรินทร์ ชรินฺโท (โยธาทูล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1