ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองยาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Guardians' Opinions towards the operation of Buddhism Oriented School of Ban Nong Yao School, Fang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระมหาอุปถัมภ์ กิตฺติภทฺโท (มาตยาบุญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.192 อ839ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ด), 165 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.