ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองยาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Guardians' Opinions towards the operation of Buddhism Oriented School of Ban Nong Yao School, Fang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระมหาอุปถัมภ์ กิตฺติภทฺโท (มาตยาบุญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1