ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส = Parent's satisfaction towards administration of border patrol police school Banleenanon, Sukhirin district, Narathiwat province /

ผู้แต่ง
สยาม สุพิทักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1