ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของโรงเรียนวัดหลวงคง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา = Student's Satisfaction towards the rol in promoting local culture of wattaluangkong school, Singha nakhon district, Songkhla province /

ผู้แต่ง
พระมหาประเสริฐ จนฺทสุวณฺโณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1