การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Participation of parents in school management, Tetsaban 2 (Ban Hatyia) school, Hat Yai district, Songkhla province /

ผู้แต่ง
กาญจนา ปรางค์รัตนศิลา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1