ภูมิสังคมและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Geosocial based and educational management quality development guideling : A case study of Baansanpasak school, office of Chiang Mai educational service area 4 /

ผู้แต่ง
ยศวดี เขตต์เมืองมูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1