การบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 = Personnel Administration of Technical College in the Northeast Vocational Office Area 1 /

ผู้แต่ง
ปิยะดา สกุลศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1