การบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ = Applying Philosophy of Sufficient Economy in Administrating Basic Educational Institutes under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization /

ผู้แต่ง
อรุณศรี ประยูรพันธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 อ417ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 146 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.