การบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ = Applying Philosophy of Sufficient Economy in Administrating Basic Educational Institutes under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization /

ผู้แต่ง
อรุณศรี ประยูรพันธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1