การดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเกษตรวิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = Internal Quality Assurance operation of Primary Educational Schools Kasetwisai Area under Supervision of Roi EtPrimary Educational Service Office Area 2 /

ผู้แต่ง
สมัย มีมา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1