การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 = Participation of teachers in educational administration of primary educational school under supervision of Buriram primary educational service area 1

ผู้แต่ง
วิรุฬจิตร ปัญญาพิมพ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1