ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = The Concerned's Reqirements For Managing Pre-School Child Centers, Tambon Muang Bua Municipality, Kaset Wisai District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ประภาส ศรีวงษ์กลาง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1