ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานภายใต้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีหัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของ จังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting the effectiveness of administration under the directelected Tambon administration organization governor : A case study of leader of Bureaucratic divition in Tambon administration organization of Samutskorn province /

ผู้แต่ง
เพียรสิริ ดิสถาพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1