บทบาทในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของคณะกรรมการตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = Tambon Huay-ang committee's administrative role on the community and village fund, Mueang district, Mahasarakham province /

ผู้แต่ง
ภานุวัฒน์ สมบัติหอม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1