ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหาร และสมาชิกองคฺการบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา = Attitude pf people towards behavior of executive and member of Bang Khead sub-district administrative organization, Singhanakorn district, Songklha province /

ผู้แต่ง
พระปลัดศุภกร รกฺขิตธมฺโม (วีระชโย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1