การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม = Good Governance-Based Management to Tambon Phyakkaphum Phisai Municipality, Phyakkhaphum Phisai District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
พระมหาศุภชัย สุวโจ (เกี้ยงกรแก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1