ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำรักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 = Satisfaction of teachers performance in basic education under supervision of Loei primary educational school office area 3

ผู้แต่ง
พิกุล ไชยศรีหา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1