การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น = People's Political Participation in Tambom Kao Ngiw Administration Organization, Phon District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
พระทวี ปญฺญาวโร (มิสา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1