การใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงานคณะสังฆาธิการ คณะธรรมยุต จังหวัดขอนแก่น = An Application Good Governanace in Governance in Sangha Administration of Administrative Monks, Dhammayukta Sect, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
พระมหานิรันดร์ สุวิชฺชานนฺโท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1