ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 = Teachers' Satisfaction in Internal Supervision of Small-Size Basic Educational Institutes Buriram Primary Educational Service Office Area 1 /

ผู้แต่ง
กัลยา เวียงนนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.203 ก398ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฎ), 125 หน้า ; 30 ซม.