การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด = The Application of Governance to Personnel's Duty Performance of Tambon Administration Organizations in Chiang Khwan District, Roi Et Provice /

ผู้แต่ง
พระชูเกียรติ อภิชาโต (ผลาผล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1