ความพึงพอใจที่มีต่อบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชนีบน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร = Satisfaction Towards the Monk Teachers' Role of the Secondary Students, Rajinibon School, Dusit District, Bangkok Province /

ผู้แต่ง
พระปิยะพงษ์ ธีรสมฺปนูโน (ศรีเชษฐา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1