การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = The participation of community leaders and students' parents in Tambon Dong Sing Pre-school child development centre, Changhan district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
อรกรานต์ สืบสุนทร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1