การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์ อินดัสตี้ส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Worker's duty performance according to Iddhipada principles, Union Belt Industries Co., Ltd., Mueang district, Samutsakhon province /

ผู้แต่ง
วิโรจน์ น้อยวิเศษ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1