ความคิดเห็นของประชาชนที่มีบลบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ = Citizens' opinions on roles of life quality development of Tambon administration organizations' in Phosi Suwan district, Si Sa Ket province /

ผู้แต่ง
พระพลวัฒน์ ฐานากโร (พิมวัน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1