การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น = The application of Sappurisadhamma principles to the performing of Khon Kaen administrative organization office /

ผู้แต่ง
พระสุเมธี สนฺตจิตฺโต (เสนานันท์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ส-ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 160 หน้า ; 30 ซม.