การนำหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม = Application of principles of household conducts to duty performance of Tambon nong Rua administration organization, Na Chuek district, Maha Sarakham province /

ผู้แต่ง
พระหนูเผือก สิริปญฺโญ (ปินะถา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1