ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ = Citizens' Satisfaction toward Infrastructure Services of Tambon Administration Organizations in Samrong Thap District, Surin Province /

ผู้แต่ง
พระอธิการยอด คุณยุตฺโต/สันทาลุนัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ย171ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 113 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.