การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้อำนาจตามแนวพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Power Application in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระสันติ สนฺติธมฺโม (เร้าธิวัฒนกุล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1