ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Opinions on Local Politicans' Morality in the Constituency of Tambon Kaset Wisai Administration Organization in Kaset Wisai District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระคม ติกฺขวีโร (พรมขันธ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1