ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ = Citizens' Opinions on Providing Public Health Services of Tambon Administration Organizations in Prang Ku District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
พระอธิการบุญ ฐานิสฺสโร (แหวนวงษ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1