ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ = Citizens' Satisfaction toward Public Services of Tambon Prasat Yir Administration Organization, Phrai Bung District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
พระสมพงษ์ สุภทฺโท (เสมศรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1