การจัดประเภทบุคคลในพุทธปรัชญาเณรวาท = Person classification in Theravada buddist philosophy /

ผู้แต่ง
ลิขิต ขาวเธียร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1