มโนทัศน์เรื่องอนุปุพพิกถาในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Concept of Anupubbikatha in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสมคิด ธนปญฺโญ (เชาว์ช่างเหล็ก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1