มโนทัศน์เรื่องอนุปุพพิกถาในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Concept of Anupubbikatha in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสมคิด ธนปญฺโญ (เชาว์ช่างเหล็ก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส234ม 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 251 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.