ความเข้าใจที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในเขตอำเภอเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี = Understand in the Democratic System of the Higher Vocation Stodents in Mueang Chonburi District, Chonburi Province /

ผู้แต่ง
พระกิตติ ทีปว่โส (เล่าผิวพันธ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1