ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ = The People's Satisfaction towards Infrastructural Administration of Nong Nom Wua Subdistrict Administstration Organization, Lad Yao District, Nakhon Sawan Province /

ผู้แต่ง
พระครูนิมิตสิทธิการ กลฺยาโณ (ประดาห์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1