ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสต่อการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดในสังกัดมหานิกาย อำเภอเมืองสรวง จังวัดร้อยเอ็ด = The Abbots' Leadership in Developing Monasteries as Community Centres : A Case Study of Monasteries Under Mahanikaya Sect in Mueang Suang District, Roi Et Province

ผู้แต่ง
พระสุวิทย์ ปภสฺสโร (ไชยรัตน์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1