ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยในตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ = The People's Opinion Towads the Democatic Political Culture of Tambol Ban Makluea in Mueang District, Nakhon Sawan Province /

ผู้แต่ง
พระมาโนช ฐิติธมฺโม (ใหมทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1