ความสำคัญของพุทธปรัชญาในการประกอบพิธีการสวดพลจักรรัตนสูตร : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด = The Significance of A Balacakka Reciting Sutta Ratan Ceremony : ACase Study of Wat Wimol Nivas Tombon Nua Mueang Mueang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระอธิการสายัน สญฺญฺโต (ภูทิพย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1