การศึกษาเชิงวิเคราะห์ศีลบารมีในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Sila Parami in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระสุรศักดิ์ ฐิตปุญฺโญ (ด้วงดวง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส854ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช), 92 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.