การศึกษาแนวคิดการตั้งเป้าประสงค์ของ พอล เจ เมเยอร์ ตามแนวคิดทางพุทธปรัชญา = A Study of the Concept of Goal Setting of Paul J. Mayer in Buddhist Philosophical Approach /

ผู้แต่ง
พระอัคคชัย อคฺคชโย (สังข์ขำ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1