การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Emotional Quotient In Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสุทิวา กิตฺติสมฺปนฺโน (กาคำ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส-ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 333 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.