การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Emotional Quotient In Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสุทิวา กิตฺติสมฺปนฺโน (กาคำ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1