การปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม ของผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = The Practice of Pancasila and Pancadhamma of Students' Parents in Municipality School 1, (Eng Siang Samakhee), Hat Yai District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พระไพศาล อตฺถกาโม (เมืองเกิด)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1