การปรับตัวทางสังคมของสามเณรชาวไทใหญ่ ในตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Social Adaptation of Thai Yai Novices in Mae Ka Sub-District, Fang District, Chaing Mai Province /

ผู้แต่ง
พระนิรันดร์ สิรินฺธโร (เทพนา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1