ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะที่ดีของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Students' Satisfaction Towards Good Characters of Moral Teacher Monks in School : A Case Study of Watbot School, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province

ผู้แต่ง
พระสมจิตต์ ขนฺติธมฺโม (แก้วจำรัส)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1