ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะที่ดีของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Students' Satisfaction Towards Good Characters of Moral Teacher Monks in School : A Case Study of Watbot School, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province

ผู้แต่ง
พระสมจิตต์ ขนฺติธมฺโม (แก้วจำรัส)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.84 ส236ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ), 171 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.