การปฏิบัติตามหลักศีล 5 ของพุทธศาสนิกชนในเขตตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหานคร จังหวัดสงขลา = The Practice of the Five Precepts of Buddhists in Way Khaunu Sub-District Area, Singha Nakhon District, SongKhla Province /

ผู้แต่ง
พระอธิการมงคล จกฺดวโร (แซ่หงอ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1