ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 = Transformational Leadership of Basic Education Institute Administrators Under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
บัวพันธ์ พิลาราช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 บ273ภ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 106 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.