การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 = Power Using of Administrators in Basic Education Institutes Under the Secondary Educational Service Area Office 31

ผู้แต่ง
ฉัตรชัย ชาลีบัว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ฉ232ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 130 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.