สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 = Competitiveness of Educational Administrators in Basic Education Under Supervision of Khon Kaen Primary Educationa Service Office Area 3 /

ผู้แต่ง
ปาริชาติ ประวันตา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 ป554ส 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 96 หน้า ; 30 ซม.