ความพึงพอใชของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Electricity Users' Satisfaction with the Service of Provincial Electricity Authority, Li District Branch, Lamphun Province

ผู้แต่ง
อดิเรก พัฒนวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1